تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/30 - 26 : 12
  • اهدای جوائز به همنامان مبارک زهرا وفاطمه در بیت العباس ویزه ستاد واحدخواهران

  • حضور حماسی مردم انقلابی شهرازندریان

  • مراسم با شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

  • مراسم با شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

کاوس میرزایی
کاوس میرزایی
مسئول ستاد

منصورمیرزایی ازندریانی
منصورمیرزایی ازندریانی
مسئول امور جوانان
محمد دارالمومنین
محمد دارالمومنین
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدرضا بهزادمقدم
محمدرضا بهزادمقدم
معاونت سیاسی - اجتماعی
صغری میرزایی ازندریانی
صغری میرزایی ازندریانی
معاونت خواهران