تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 45 : 22
  • مبعث

  • اقامه نماز پر صلابت جمعه

  • مراسم ولادت امیرالمومنین (ع)

  • شب میلاد امیرالمومنین

کاوس میرزایی
کاوس میرزایی
مسئول ستاد

منصورمیرزایی ازندریانی
منصورمیرزایی ازندریانی
مسئول امور جوانان
محمد دارالمومنین
محمد دارالمومنین
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدرضا بهزادمقدم
محمدرضا بهزادمقدم
معاونت سیاسی - اجتماعی
صغری میرزایی ازندریانی
صغری میرزایی ازندریانی
معاونت خواهران