تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 2 : 23
  • کلاس اندیشه مطهر 1397/02/30 شهرستان آشتیان

  • درس اخلاق مدیران 1397/02/30 شهرستان آشتیان

  • جلسه برنامه ریزی و سازماندهی طرح های صالحین 1397/02/29

  • نماز جمعه 28 اردیبهشت شهرستان آشتیان

حسن ملکاء آشتیانی
حسن ملکاء آشتیانی
مسئول ستاد

حسین جمالی آشتیانی
حسین جمالی آشتیانی
معاونت اداری و پشتیبانی
جعفر عربی آشتیانی
جعفر عربی آشتیانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد سلیمانی آشتیانی
احمد سلیمانی آشتیانی
مسئول امور جوانان