تاريخ روز

چهارشنبه 1397/4/27 - 26 : 16
  • برگزاری جشن حضرت فاطمه معصومه

  • جلسه هماهنگی

  • نمازجمعه 97/04/

  • نمازجمعه

محمد حسین ایزد پناه
محمد حسین ایزد پناه
مسئول ستاد

داریوش کیهان پناه
داریوش کیهان پناه
معاونت اداری و پشتیبانی
حمید صادقی
حمید صادقی
معاونت فرهنگی و تبلیغی