تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/29 - 52 : 3
  • برگزاری نماز جمعه 97/07/27

  • برگزاری نماز جمعه 97/07/19

  • برگزاری نماز جمعه97/07/13

  • نماز جمعه 97/07/06

محمد حسین ایزد پناه
محمد حسین ایزد پناه
مسئول ستاد

داریوش کیهان پناه
داریوش کیهان پناه
معاونت اداری و پشتیبانی
حمید صادقی
حمید صادقی
معاونت فرهنگی و تبلیغی