- کد خبر: 10375931 تاریخ ایجاد: 09:07
شییع شهید عزیز مظفر کریم زاده از معراج شهدا به طرف شهرستان فسا
تشییع شهید عزیز مظفر کریم زاده از معراج شهدا به طرف شهرستان فسا
تصویر خبر
شییع شهید عزیز مظفر کریم زاده از معراج شهدا به طرف شهرستان فسا
شییع شهید عزیز مظفر کریم زاده از معراج شهدا به طرف شهرستان فسا

 

Sabz Map